Algemene voorwaarden

×

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden(versie 20231208) van Vormz B.V. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK). 

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden komen de volgende begrippen voor:
– Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
– U: de klant die met Vormz een Overeenkomst sluit;
– Overeenkomst: elke Overeenkomst die tussen Vormz en U tot stand komt, inclusief elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst met Vormz, tenzij daarvan nadrukkelijk door Partijen wordt afgeweken;
– Partijen: Vormz en U gezamenlijk;
– Producten: alle zaken die het onderwerp van een (eventuele) Overeenkomst worden;
– Vormz: de vennootschap onder firma 3dprinting4you, mede handelend onder de naam Vormz. Vormz is gevestigd aan de Darwinstraat 9G te (6718 XR) Ede en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 59683015.

2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en Overeenkomsten van Vormz met U, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2. Eventuele inkoop-, algemene of andere voorwaarden van U zijn niet van toepassing, tenzij deze door Vormz uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van U dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Vormz.
2.3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat U (de toepasselijkheid van) deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.4. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Vormz worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vormz ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig en onverkort van toepassing. Vormz en U zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.7. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook tegenover U voor eventuele derden die Vormz inschakelt voor de uitvoering van opdrachten.

3. Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Vormz de offerte of bestelling accepteert. Vormz is gerechtigd offertes en bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3.2. Vormz behoudt zich het recht voor om een gevraagde opdracht te weigeren indien strijdig wordt gehandeld met het bepaalde in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden. Overeenkomsten worden enkel aangegaan onder de ontbindende voorwaarde (waarop enkel Vormz een beroep kan doen) dat de gevraagde opdracht in strijd is met de Overeenkomst. Indien Vormz een beroep doet op die ontbindende voorwaarde komt een einde aan de Overeenkomst en worden de reeds uitgevoerde werkzaamheden naar rato bij U in rekening gebracht.
3.3. Indien een offerte of bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vormz dit mee binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvraag.
3.4. Uitsluitend de omschrijving zoals opgenomen in de offerte is bindend. Een offerte gedaan door Vormz is vrijblijvend en verliest in ieder geval zijn geldigheid uiterlijk 30 dagen na dagtekening.
3.5. Vormz heeft het recht om met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring de Overeenkomst te beëindigen indien U in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend of indien U wordt geliquideerd of feitelijk wordt beëindigd.
3.6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht anders voortvloeit. De offerte wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald, betreffen de werkzaamheden van Vormz een inspanningsverplichting.

4. Uw verplichtingen

4.1. Alle opdrachten worden door Vormz uitgevoerd op basis van de door U aan Vormz kenbaar gemaakte gegevens, inlichtingen en wensen.
4.2. U bent gehouden alle gegevens en bescheiden die Vormz overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Vormz ter beschikking te stellen.
4.3. U staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Vormz ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.4. Indien en voor zover U dat verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan U geretourneerd.
4.5. Indien U niet aan uw verplichtingen voldoet of daartoe voor Vormz gegronde vrees bestaat, is Vormz gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen of op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4.6. Indien voor de juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat Vormz werkzaamheden uitvoert op locatie bij U, dan bent U gehouden om daarvoor kosteloos een deugdelijke en volledige werkplek ter beschikking te stellen.
4.7. Na oplevering van het eerste concept van Vormz in het kader van de opdracht, is Opdrachtgever het gehele c.q. resterende bedrag uit de offerte verschuldigd. U stemt ermee in dat u de diensten van Vormz niet gebruikt voor doeleinden die onwettig, schadelijk of anderszins onrechtmatig zijn of een inbreuk maken op auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten jegens Vormz of jegens een derde.

5. Uitvoering van de opdracht

5.1. Vormz bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Alle werkzaamheden zullen in beginsel op gebruikelijke werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
5.2. Vormz voert haar werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de opdracht voor U het beste resultaat te behalen.
5.3. Vormz is gerechtigd derden in te schakelen voor de verleende opdracht.
5.4. Vormz behoudt zich het recht voor om de opdracht kosteloos te beëindigen indien nieuwe informatie beschikbaar komt en deze redelijkerwijs onverenigbaar is met hetgeen overeengekomen is.
5.5. Wijzigingen in een opdracht (hetzij omdat een correcte uitvoering van de opdracht een of meerdere wijzigingen vergt, hetzij op initiatief van Vormz of van U) worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Voor zover dat naar inzicht van Vormz benodigd is, voert Vormz de opdracht in delen uit. Bij afronding van een deel van de opdracht wordt U daarover geïnformeerd, waarbij de ontwerpfase wordt afgerond en U akkoord gaat met het Product van de ontwerpfase. Aansluitend wordt dit Product uit de ontwerpfase in een prototype vormgegeven. Nadat het prototype gereed is, wordt ook deze fase afgerond door middel van Uw akkoord op het prototype. Hierna wordt het prototype in productie genomen.

6. Geheimhouding

6.1. Partijen verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaar waarvan Partijen kennisnemen, tenzij een wettelijke plicht of beroepsplicht bekendmaking vergt.
6.2. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst, tenzij Partijen voor zichzelf optreden in een juridische procedure waarbij deze stukken van belang zijn.
6.3. Indien Partijen de bepalingen zoals opgenomen in dit artikel overtreden zijn zij aan de wederpartij een niet voor rechtelijke matiging vatbare en direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- ineens en een boete van € 250,- per dag dat de overtreding voortduurt.

7. Betalingen

7.1. De werkzaamheden worden vooraf, periodiek dan wel aan het einde van de opdracht per e-mail of per post bij U in rekening gebracht. U stemt in met elektronische facturatie door Vormz.
7.2. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeld. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen vanwege de overheid in rekening worden gebracht.
7.3. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen dertig dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.4. Indien U in gebreke blijft met de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan bent U van rechtswege in verzuim. U bent dan een rente verschuldigd van 1% per maand of deel van een maand over het opeisbare bedrag.
7.5. U bent niet gerechtigd tot verrekening van het door U aan Vormz verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.6. In het geval dat U in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van Uw verplichtingen komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten voor Uw rekening. De buitengerechtelijke kosten bedragen bij verzuim 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 75,00. Indien U als consument de Overeenkomst heeft gesloten zullen de buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de Wet Incassokosten.
7.7. Indien Uw betalingsgedrag of Uw financiële positie naar het oordeel van Vormz daartoe aanleiding geeft, is Vormz gerechtigd van U te verlangen dat U direct redelijke en aanvullende zekerheid stelt in een door Vormz te bepalen vorm. Indien U dit nalaat is Vormz gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen U aan Vormz uit welke hoofde ook verschuldigd bent, direct opeisbaar.

Reviews

Wat klanten over ons zeggen

Review sterren Vormz

3D-plattegrond van een Egyptische tempel

Vormz maakte voor ons een 3D-plattegrond van een Egyptische tempel, voor een nieuwe rondleiding gemaakt voor mensen met een visuele beperking. De plattegrond stelt onze begeleider in staat om uit te leggen hoe een tempel opgebouwd was en hoe de Egyptenaren de ruimtes gebruikten. Het contact was heel prettig en snel en het eindresultaat is nog beter dan we hadden gehoopt! We zijn er ontzettend blij mee.

Review sterren Vormz

Prima ervaringen met Vormz

Prima ervaringen met Vormz! Snelle offertes, snelle levering en snelle, duidelijke communicatie.

Review sterren Vormz

SLA printen bij Vormz

Wij hebben Vormz gecontacteerd voor het printen van verschillende prototypes. Deze zijn met de SLA techniek geprint. De nauwkeurigheid en afwerking van het product waren perfect en waren ook goed maatvast. De communicatie met Vormz ging uitstekend en hij gaf ook goede uitleg over de printwijze. Onze onderdelen zijn namelijk op zo’n manier geprint dat de hoogste nauwkeurigheid behaald kon worden. Zeker een aanrader voor prototyping!

Review sterren Vormz

Printen bij Vormz kan ik alleen maar aanraden

Ik zocht een 3D-printservice waar ik een aantal printtechnieken kon testen voor prototyping. Tevens wat losse onderdelen voor productiewerk. Ik vond bij Vormz een vlotte service en genoeg mogelijkheden. Korte lijntjes, erg fijn. Dank voor het meedenken en de snelle service!

– B. Janssen – Stel Orthopedie Tynaarlo