Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden(versie 20221202) van Vormz. Vormz is een handelsnaam van 3dprinting4you. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK). 

Download de algemene voorwaarden

Definities

1Definities
1.1. In deze Algemene Voorwaarden komen de volgende begrippen voor:
- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
- U: de klant die met Vormz een Overeenkomst sluit;
- Overeenkomst: elke Overeenkomst die tussen Vormz en U tot stand komt, inclusief elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst met Vormz, tenzij daarvan nadrukkelijk door Partijen wordt afgeweken;
- Partijen: Vormz en U gezamenlijk;
- Producten: alle zaken die het onderwerp van een (eventuele) Overeenkomst worden;
- Vormz: de vennootschap onder firma 3dprinting4you, mede handelend onder de naam Vormz. Vormz is gevestigd aan de Darwinstraat 9G te (6718 XR) Ede en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 59683015.
2Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en Overeenkomsten van Vormz met U, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2. Eventuele inkoop-, algemene of andere voorwaarden van U zijn niet van toepassing, tenzij deze door Vormz uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van U dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Vormz.
2.3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat U (de toepasselijkheid van) deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.4. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Vormz worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vormz ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig en onverkort van toepassing. Vormz en U zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.7. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook tegenover U voor eventuele derden die Vormz inschakelt voor de uitvoering van opdrachten.
3Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Vormz de offerte of bestelling accepteert. Vormz is gerechtigd offertes en bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3.2. Vormz behoudt zich het recht voor om een gevraagde opdracht te weigeren indien strijdig wordt gehandeld met het bepaalde in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden. Overeenkomsten worden enkel aangegaan onder de ontbindende voorwaarde (waarop enkel Vormz een beroep kan doen) dat de gevraagde opdracht in strijd is met de Overeenkomst. Indien Vormz een beroep doet op die ontbindende voorwaarde komt een einde aan de Overeenkomst en worden de reeds uitgevoerde werkzaamheden naar rato bij U in rekening gebracht.
3.3. Indien een offerte of bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vormz dit mee binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvraag.
3.4. Uitsluitend de omschrijving zoals opgenomen in de offerte is bindend. Een offerte gedaan door Vormz is vrijblijvend en verliest in ieder geval zijn geldigheid uiterlijk 30 dagen na dagtekening.
3.5. Vormz heeft het recht om met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring de Overeenkomst te beëindigen indien U in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend of indien U wordt geliquideerd of feitelijk wordt beëindigd.
3.6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht anders voortvloeit. De offerte wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald, betreffen de werkzaamheden van Vormz een inspanningsverplichting.
4Uw verplichtingen
4.1. Alle opdrachten worden door Vormz uitgevoerd op basis van de door U aan Vormz kenbaar gemaakte gegevens, inlichtingen en wensen.
4.2. U bent gehouden alle gegevens en bescheiden die Vormz overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Vormz ter beschikking te stellen.
4.3. U staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Vormz ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.4. Indien en voor zover U dat verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan U geretourneerd.
4.5. Indien U niet aan uw verplichtingen voldoet of daartoe voor Vormz gegronde vrees bestaat, is Vormz gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen of op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4.6. Indien voor de juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat Vormz werkzaamheden uitvoert op locatie bij U, dan bent U gehouden om daarvoor kosteloos een deugdelijke en volledige werkplek ter beschikking te stellen.
4.7. Na oplevering van het eerste concept van Vormz in het kader van de opdracht, is Opdrachtgever het gehele c.q. resterende bedrag uit de offerte verschuldigd. U stemt ermee in dat u de diensten van Vormz niet gebruikt voor doeleinden die onwettig, schadelijk of anderszins onrechtmatig zijn of een inbreuk maken op auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten jegens Vormz of jegens een derde.
5Uitvoering van de opdracht
5.1. Vormz bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Alle werkzaamheden zullen in beginsel op gebruikelijke werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
5.2. Vormz voert haar werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de opdracht voor U het beste resultaat te behalen.
5.3. Vormz is gerechtigd derden in te schakelen voor de verleende opdracht.
5.4. Vormz behoudt zich het recht voor om de opdracht kosteloos te beëindigen indien nieuwe informatie beschikbaar komt en deze redelijkerwijs onverenigbaar is met hetgeen overeengekomen is.
5.5. Wijzigingen in een opdracht (hetzij omdat een correcte uitvoering van de opdracht een of meerdere wijzigingen vergt, hetzij op initiatief van Vormz of van U) worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Voor zover dat naar inzicht van Vormz benodigd is, voert Vormz de opdracht in delen uit. Bij afronding van een deel van de opdracht wordt U daarover geïnformeerd, waarbij de ontwerpfase wordt afgerond en U akkoord gaat met het Product van de ontwerpfase. Aansluitend wordt dit Product uit de ontwerpfase in een prototype vormgegeven. Nadat het prototype gereed is, wordt ook deze fase afgerond door middel van Uw akkoord op het prototype. Hierna wordt het prototype in productie genomen.
6Geheimhouding
6.1. Partijen verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaar waarvan Partijen kennisnemen, tenzij een wettelijke plicht of beroepsplicht bekendmaking vergt.
6.2. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst, tenzij Partijen voor zichzelf optreden in een juridische procedure waarbij deze stukken van belang zijn.
6.3. Indien Partijen de bepalingen zoals opgenomen in dit artikel overtreden zijn zij aan de wederpartij een niet voor rechtelijke matiging vatbare en direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- ineens en een boete van € 250,- per dag dat de overtreding voortduurt.
7Betalingen
7.1. De werkzaamheden worden vooraf, periodiek dan wel aan het einde van de opdracht per e-mail of per post bij U in rekening gebracht. U stemt in met elektronische facturatie door Vormz.
7.2. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeld. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen vanwege de overheid in rekening worden gebracht.
7.3. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen dertig dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.4. Indien U in gebreke blijft met de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan bent U van rechtswege in verzuim. U bent dan een rente verschuldigd van 1% per maand of deel van een maand over het opeisbare bedrag.
7.5. U bent niet gerechtigd tot verrekening van het door U aan Vormz verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.6. In het geval dat U in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van Uw verplichtingen komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten voor Uw rekening. De buitengerechtelijke kosten bedragen bij verzuim 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 75,00. Indien U als consument de Overeenkomst heeft gesloten zullen de buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de Wet Incassokosten.
7.7. Indien Uw betalingsgedrag of Uw financiële positie naar het oordeel van Vormz daartoe aanleiding geeft, is Vormz gerechtigd van U te verlangen dat U direct redelijke en aanvullende zekerheid stelt in een door Vormz te bepalen vorm. Indien U dit nalaat is Vormz gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen U aan Vormz uit welke hoofde ook verschuldigd bent, direct opeisbaar.
8Leveringstermijnen
8.1. Een door Vormz opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Vormz geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Vormz verstrekte gegevens. De leveringstermijn zal door Vormz zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar is geen fatale termijn.
8.2. Indien Vormz voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of hulpmiddelen nodig heeft die door U moeten worden verstrekt, dan wel nakoming van een andere op U rustende verplichting uit de Overeenkomst, gaat de leveringstermijn nooit eerder in dan op de dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Vormz dan wel dat U aan de bedoelde verplichting jegens Vormz heeft voldaan.
8.3. Vormz is gerechtigd verkochte Producten in gedeelten te leveren. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is Vormz gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.4. Bij niet tijdige levering dient U Vormz schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Vormz een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
8.5. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft U geen recht op enige schadevergoeding ter zake. U heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst.
8.6. Indien U de Producten niet afneemt, of als U aangeeft de Producten niet te zullen afnemen, dan bevrijdt dat U niet van uw betalingsverplichtingen. Ook komt in dat geval de leveringsverplichting van Vormz te vervallen en verbeurt U een direct opeisbare boete ter hoogte van 10% van de factuurwaarde van de betreffende Producten, dit onverminderd het recht van Vormz op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.
9Leveringscondities
9.1. De wijze van verzenden wordt, indien niets anders is overeengekomen, aan de keuze van Vormz overgelaten.
9.2. De levering wordt in ieder geval geacht te hebben plaatsgevonden:
- Bij verzending door tussenkomst van een beroepsgoederenvervoerder: door de overdracht van de Producten aan de vervoerder;
- Bij verzending door Vormz: door aflevering of aanbieding van de Producten aan U of Uw magazijn, dan wel aan het door U vooraf schriftelijk opgegeven ontvangstadres.
9.3. De transportkosten komen voor Uw rekening, tenzij anders overeengekomen. In alle gevallen is het risico van transport voor U, ook indien het transport van, door of voor rekening van Vormz plaatsvindt. Vormz zal indien overeengekomen de goederen verzekerd verzenden.
9.4. Neemt U de Producten niet of niet tijdig af, dan zal U zonder ingebrekestelling in verzuim verkeren. U blijft alle op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen verschuldigd.
10Eigendomsvoorbehoud
10.1. Het eigendom van geleverde Producten gaat pas over indien U al hetgeen U op grond van de Overeenkomst aan Vormz verschuldigd bent heeft voldaan, met inachtneming van hetgeen in artikel 14 is bepaald. Het risico ter zake van de Producten gaat reeds op het moment van levering op U over.
10.2. Het eigendom van de geleverde Producten behoort Vormz toe indien Vormz het ontwerp heeft gemaakt, tenzij anders overeengekomen.
11Herroepingsrecht en retour zenden voor consumenten
11.1. De bepalingen in dit artikel gelden uitsluitend als U de Overeenkomst als consument heeft gesloten.
11.2. Bij de aankoop van een niet-gespecificeerd Product uit het bestaande assortiment heeft U de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door U of een vooraf door U aangewezen en aan Vormz bekendgemaakte vertegenwoordiger.
11.3. Tijdens de bedenktijd dient U zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Dit betekent dat U het Product slechts in die mate zal uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of U het Product wenst te behouden.
11.4. Indien U van Uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient U de complete bestelling met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Vormz te retourneren, conform de door de Vormz verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11.5. Indien U gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor Uw rekening.
11.6. Indien U de verschuldigde vergoeding al betaald heeft, zal Vormz dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, aan U terugbetalen.
11.7. Vormz behoudt het recht om geretourneerde Producten (binnen of buiten de herroepingsperiode van veertien dagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het Product is gebruikt of door Uw toedoen is beschadigd of in het geval dat de oorspronkelijke bestelling niet meer compleet is.
11.8. Ten behoeve van het herroepingsrecht stelt Vormz een modelformulier ter beschikking.
12Uitsluiting herroepingsrecht
12.1. Producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd (zoals de Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht van artikel 11. Dit geldt dus in ieder geval voor alle Producten die ontstaan uit een door U gegeven print- of scanopdracht.
13Garanties, onderzoek en reclames
13.1. De door Vormz te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland moet U zelf verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Vormz kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Producten.
13.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of Partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Vormz verstrekte garantie een Product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van het Product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
13.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door U en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Vormz, U of derden aan het Product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. U heeft evenmin aanspraak op garantie als het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Vormz geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), val, et cetera.
13.4. U bent verplicht het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het Product aan U ter beschikking wordt gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort U te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die U en Vormz zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Vormz te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Vormz te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Vormz in staat is adequaat te reageren. U dient Vormz in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
13.5. Indien U tijdig reclameert, schort dit Uw betalingsverplichting niet op.
13.6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt U geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
13.7. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Vormz het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door U, ter keuze van Vormz, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan U voldoen. In geval van vervanging ben U verplicht om het vervangen Product aan Vormz te retourneren en de eigendom daarover aan Vormz te verschaffen, tenzij Vormz anders aangeeft.
13.8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Vormz daardoor gevallen, integraal voor Uw rekening.
13.9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan U in rekening gebracht worden.
13.10. Vormz is niet verantwoordelijk voor het ontwerp van de Product(en), tenzij anders afgesproken in de Overeenkomst.
13.11. De garantie is niet van toepassing op verbruiksartikelen.
13.12. Naast in dit artikel gestelde gelden onverminderd de beperkingen van aansprakelijkheid zoals vastgelegd in artikel 16.
14Intellectueel eigendom
14.1. Met uitzondering van eventueel door U verstrekte content erkent U dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, octrooien, handelsmerken en handelsgeheimen op de website van Vormz en in de inhoud ervan eigendom zijn van ons of onze leveranciers. Noch deze Voorwaarden (noch Uw toegang tot de website) houden enige overdracht van rechten, aanspraken of belangen in of op deze intellectuele eigendomsrechten aan U of enige derde in.
14.2. U verkrijgt op grond van de Overeenkomst in geen geval enig recht van intellectueel eigendom met betrekking tot in ieder geval, maar niet beperkt tot:
- De Producten;
- De door Vormz uitgebrachte Opdrachtbevestiging;
- de door Vormz vervaardigde en/of verstrekte ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen en modellen;
- de door Vormz vervaardigde en/of verstrekte berekeningen;
- de door Vormz vervaardigde en/of verstrekte programmatuur;
- de door Vormz vervaardigde en/of verstrekte gereedschappen;
- de informatie die ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden en Producten, ongeacht of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.
14.3. De intellectuele eigendom op alle door Vormz verkochte of geproduceerde Producten, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen en bestanden berust bij Vormz. Alle door Vormz verkochte of geproduceerde Producten, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen en bestanden zijn uitsluitend bestemd om door U te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vormz door U worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, behoudens bewerking of doorverkoop van verkochte zaken waarvan uit hun aard voortvloeit dat deze zijn bestemd voor wederverkoop of bewerking. Indien U de (materiële inhoud van) deze zaken ter kennis brengt van derden, verbeurt U een boete van € 5.000,-, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen voor zover de schade hoger is dan het bedrag van de boete. Onder de schade worden mede begrepen de volledige kosten van productontwikkeling en de volledige juridische kosten die Vormz moet maken tot verhaal van haar schade.
14.4. Door het verstrekken van een opdracht voor het vervaardigen van een door U gespecificeerd Product verklaart U dat dit geen inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van derden. Voor een eventuele inbreuk door U is Vormz, jegens U of jegens derden, in geen geval aansprakelijk.
14.5. U vrijwaart Vormz zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden op grond van de Auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht geldend kunnen maken, met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
14.6. U zal Vormz onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde op of ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten.
15Elektronische communicatie en bewijs
15.1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen U en Vormz (dan wel door U ingeschakelde derden), is Vormz niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Vormz.
15.2. De administratie van Vormz geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de Overeenkomst met U in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
16Aansprakelijkheid en vrijwaring
16.1. Vormz is niet aansprakelijk voor de door U dan wel derden geleden schade, behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
16.2. Vormz is niet aansprakelijk voor de inhoud van gegevens(dragers) die door U of door derden aan Vormz worden geleverd en is niet verplicht de gegevens te screenen. Indien de gegevens(dragers) strijdig zijn met het bepaalde in de Overeenkomst of strijdig is met de wet of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, kan Vormz de gegevens(dragers) zonder voorafgaande kennisgeving weigeren.
16.3. U erkent dat Vormz uw gegevens(dragers) mag openen en mag delen of bekendmaken aan wethandhavingsinstanties en/of derdepartijen, indien Vormz dat nodig of gepast acht.
16.4. Indien aansprakelijkheid zijdens Vormz onder deze Overeenkomst zou ontstaan wegens (i) tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen van de Overeenkomst, (ii) inbreuk op haar garantieverplichtingen, (iii) onrechtmatige daad of (iv) uit welke andere hoofde dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Vormz beperkt tot het corresponderende factuurbedrag dat daadwerkelijk door U is betaald.
16.5. Vormz kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. Vormz is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder begrepen:
- aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
- indirecte schade;
- gevolgschade;
- schade wegens gederfde winst;
- vertragingsschade;
- schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking;
- schade aan informatie of materialen van U; en
- schade wegens door Vormz gegeven inlichtingen of adviezen.
16.6. De aansprakelijkheid van Vormz jegens U en/of derden is in alle gevallen beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Vormz gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
16.7. Uw recht op schadevergoeding ontstaat pas, indien U na het ontstaan ervan conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan Vormz heeft gemeld.
16.8. U zal Vormz vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en U zal Vormz alle schade vergoeden die Vormz lijdt als gevolg van der¬gelijke aanspraken.
16.9. Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van zes maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
16.10. Vormz is niet aansprakelijk voor op haar website vermelde adviezen, evenals afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de op de website of andere documentatie van Vormz opgenomen gegevens.
17Overmacht
17.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vormz in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit door U dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Vormz gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
17.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vormz kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
18Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
18.3. Indien een geschil tussen Partijen niet minnelijk kan worden opgelost, is de rechtbank Arnhem bevoegd van het geschil kennis te nemen, behoudens in door de wet uitgezonderde gevallen.
19Overig
19.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door Vormz op verzoek kosteloos worden toegezonden.
19.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.