Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Vormz. Vormz is een handelsnaam van 3dprinting4you. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Definities

1Definities
3dprinting4you: de vennootschap onder firma 3dprinting4you met de handelsnaam Vormz, de gebruikster van deze algemene voorwaarden.

3dprinting4you is gevestigd aan de Darwinstraat 9G, 6718XR, Ede en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59683015.
U: de klant(en) die met 3dprinting4you een Overeenkomst heeft gesloten

Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die U sluit met 3dprinting4you
Artikel(en): de door 3dprinting4you geleverde zaak/zaken
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van 3dprinting4you
2Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van 3dprinting4you met U, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene (inkoop)voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in, dat U (de toepasselijkheid van) deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 3dprinting4you worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 3dprinting4you ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 3dprinting4you en U zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3Overeenkomst
3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door 3dprinting4you. 3dprinting4you is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3.2 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 3dprinting4you dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4Prijzen/Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen van 3dprinting4you zijn vrijblijvend en 3dprinting4you behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's, exclusief btw en exclusief verzendkosten tenzij anders wordt vermeld.
5Betalingen
5.1 Betaling dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen dertig (30) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Indien U in gebreke blijft met de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand over het opeisbare bedrag.
5.3 U bent niet gerechtigd tot verrekening van het door u aan 3dprinting4you verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5.4 In het geval dat U in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van Uw verplichtingen komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten bedragen bij verzuim 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 75,00. Indien U als consument de Overeenkomst heeft gesloten zullen de buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de Wet Incassokosten.
6Levering
6.1 De door 3dprinting4you opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft U geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht Uw bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
6.2 De levering van de Artikelen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de Artikelen gereed zijn voor verzending.
7Eigendomsvoorbehoud
7.1 Het eigendom van geleverde Artikelen gaat pas over, indien U al hetgeen U op grond van enige Overeenkomst aan 3dprinting4you verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de Artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op U over.
8Herroepingsrecht en retour zenden voor consumenten
8.1 De bepalingen in dit artikel gelden alleen als U de Overeenkomst als consument heeft gesloten.
8.2 Bij de aankoop van een niet-gespecificeerd Artikel uit het bestaande assortiment heeft U de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Artikel door u of een vooraf door u aangewezen en aan 3dprinting4you bekendgemaakte vertegenwoordiger.
8.3 Tijdens de bedenktijd dient U zorgvuldig om te gaan met het Artikel en de verpakking. Dit betekent dat U het Artikel slechts in die mate zal uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of U het Artikel wenst te behouden.
8.4 Indien U van Uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient U de complete bestelling met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk -in de originele staat en verpakking aan 3dprinting4you retourneren, conform de door de 3dprinting4you verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.5 Indien U gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor Uw rekening.
8.6 Indien U de verschuldigde vergoeding al betaald heeft, zal 3dprinting4you dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping, aan U terugbetalen.
8.7 3dprinting4you behoudt het recht om geretourneerde Artikelen (binnen of buiten de herroepingsperiode van veertien (14) dagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het Artikel is gebruikt of door Uw toedoen is beschadigd of in het geval dat de oorspronkelijke bestelling niet meer compleet is.
8.8 Ten behoeve van het herroepingsrecht stelt 3dprinting4you een modelformulier ter beschikking.
9Uitsluiting herroepingsrecht
9.1 Artikelen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd(zoals de Artikelen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht van artikel 8.Dit geldt dus in ieder geval voor alle Artikelen die ontstaan uit een door U gegeven print of scanopdracht.
10Garanties, onderzoek en reclames
10.1 .De door 3dprinting4you te leveren Artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Artikelen die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland moet Uzelf verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. 3dprinting4you kan in dat geval andere garantie-en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Artikelen.
10.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door 3dprinting4you verstrekte garantie een Artikel betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van het Artikel er voor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
10.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door U en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van 3dprinting4you, U of derden aan het Artikelwijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver-of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. U heeft evenmin aanspraak op garantie toe als het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar 3dprinting4you geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), val, et cetera.
10.4 U bent verplicht het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Artikel(en)aan U ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort U te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die U en 3dprinting4you zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan 3dprinting4you te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan 3dprinting4you te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat 3dprinting4you in staat is adequaat te reageren. U dient 3dprinting4you in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.5 Indien Utijdig reclameert, schort dit U betalingsverplichting niet op.
10.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt U geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
10.7 Indien vaststaat dat een Artikel gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal 3dprinting4you het gebrekkige Artikel binnen redelijke termijn na retour ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door U, ter keuze van 3dprinting4you, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Uvoldoen. In geval van vervanging ben U verplich tom het vervangen Artikel aan 3dprinting4you te retourneren en de eigendom daarover aan 3dprinting4you te verschaffen, tenzij 3dprinting4you anders aangeeft.
10.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van 3dprinting4you daardoor gevallen, integraal voor Uw rekening.
10.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-en voorrijdkosten, aan U in rekening gebracht worden.
10.10 3dprinting4you is niet verantwoordelijk voor het ontwerp van de Artikel(en), tenzij anders afgesproken in de Overeenkomst.
10.11 De garantie is niet van toepassing op verbruiksartikelen zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, de volledige Hot-End.
10.12 Het in dit artikel gestelde is onverminderd de beperkingen vanaansprakelijkheid zoals vastgelegd in artikel 13.
11Intellectueel eigendom
11.1 Door het verstrekken van een opdracht voor het vervaardigen van een door U gespecificeerd Artikel verklaar U dat geen inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van derden wordt gemaakt.
11.2 U vrijwaart 3dprinting4you zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden op grond van de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht geldend kunnen maken, met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
12Elektronische communicatie en bewijs
12.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen U en 3dprinting4you (dan wel door U ingeschakelde derden), is 3dprinting4you niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van 3dprinting4you.
12.2 De administratie van 3dprinting4you geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de Overeenkomst met U in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
13Aansprakelijkheid
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6
14Overmacht
14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 3dprinting4you in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door U dit schriftelijk mee te delen en zonder dat 3dprinting4you gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 3dprinting4you kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
15Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen over betaling van facturen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten Overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage.
15.3 De procedure verloopt via www.digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement van de stichting DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij 3dprinting4you worden opgevraagd en maakt deel uit van de Overeenkomst.
15.4 Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de bevoegde Rechtbank zolang het betalingsgeschil niet is voorgelegd aan de stichting DigiTrage.
15.5 In het geval 3dprinting4you een betalingsgeschil voorlegt aan de stichting DigiTrage maar U geeft de voorkeur aan een procedure bij de Rechtbank, moet dit door U binnen één maand na voorlegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Deze bepaling is enkel van toepassing als U in de hoedanigheid van consument een Overeenkomst heeftgesloten met 3dprinting4you.
15.6 Alle andere geschillen verband houdende met of voortvloeiende uitde uitleg en/of nakoming van de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde Rechtbank.
16Voorwaarden
16.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door 3dprinting4you op verzoek kosteloos worden toegezonden.
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.